Sahil Kansal

Sahil Kansal

  • Head of Property & Franchising
    Infiniti Retail - Croma